Bodeminformatie per perceel

Informatie bodemkwaliteit

Voor informatie over bodem en bodemverontreiniging hebben we voor u een aantal dossiers in kaart gebracht. In alle gevallen is er het volgende voorbehoud: De informatie geeft geen garantie dat er zich op de betreffende locatie geen bodemverontreiniging of ondergrondse tank bevindt. Een recent bodemonderzoek kan uitsluitsel geven over de actuele bodemkwaliteit.

Algemene bodeminformatie per deelgebied

Voor de gemeente Huizen is een bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarin per deelgebied de algemene bodemkwaliteit is weergegeven. 

Tankenbestand 

Er is veel informatie bekend over de mogelijke aanwezigheid van een ondergrondse tank. Deze informatie is opgenomen in het tankenbestand. Net als informatie over gesaneerde bodem. Als over het betreffende perceel geen informatie bekend is, dan is het ook goed om te kijken of in dezelfde straat wel of geen tanks zijn aangetroffen. De aanwezigheid van ondergrondse tanks is niet waarschijnlijk voor woningen gebouwd na 1970.

Bodemdossiers inzien 

Als het overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken niet toereikend is, kunt u bodemdossiers bij ons op afspraak bij het Omgevingsloket inzien.

Historisch bestand 

In het historisch bestand staan de bij de gemeente bekende voormalige bedrijfsmatige activiteiten. Deze activiteiten kunnen een bodemrisico hebben gehad. 

Asbest

Asbest kan zijn toegepast tot 1995 en bij onzorgvuldig werken in de bodem terecht zijn gekomen.

Kosten

Voor de beantwoording van vragen om bodeminformatie voor een perceel vraagt de gemeente Huizen leges. Het tarief is € 10,20 per aanvraag, tenzij het een complexe aanvraag betreft. Voor een complexe aanvraag wordt het tarief met € 10,20 per kwartier verhoogd. Aanvragen stuurt u per e-mail aan gemeente@huizen.nl, ter attentie van het Omgevingsloket.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het omgevingsloket.