Home > Gemeenteraad > Burgemeestersbenoeming

Burgemeestersbenoeming

Nu het besluit door de provincie is genomen dat de gemeente Huizen niet heringedeeld hoeft te worden, is de weg vrij voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Die functie wordt thans waargenomen door burgemeester Sicko Heldoorn.

Laatste nieuws

 • 11 april 2019 - sluitingsdatum sollicitatietermijn. 
 • 20 maart 2019 - Vacature geopend. Sollicitaties kunnen toegestuurd worden aan provincie Noord-Holland. 
 • 12 maart 2019 - Tijdens de raadsvergadering op 12 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de profielschets van de nieuwe burgemeester. Bekijk de profielschets en het raadsbesluit. 

Informatie over de functie van burgemeester

De functie van burgemeester is een belangrijke in de gemeente. Dat blijkt uit het volgende.

 1. De burgemeester is naast de raad en naast het college een zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente, met onder meer als belangrijkste taak: handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar de burgemeester is bijvoorbeeld er ook verantwoordelijk voor dat de organisatie van verkiezingen, zoals dit jaar voor de provincie en de waterschappen, in de gemeente goed verloopt.
 2. De burgemeester is voorzitter en tevens ook lid van het college van burgemeester en wethouders.
 3. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad

Kortom, de burgemeester is bestuurlijk een belangrijk persoon. Maar hij is ook het gezicht naar buiten van de gemeente. Voor inwoners is hij vaak een eerste aanspreekpunt.

De procedure

 • De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 • De gemeenteraad stelt het profiel voor de nieuwe burgemeester vast in een openbare raadsvergadering is ook de commissaris van de Koning aanwezig.
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
 • De belangstellenden voor de functie richten een sollicitatiebrief aan de commissaris van de Koning.
 • De commissaris van de Koning selecteert kandidaten.
 • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
 • De vertrouwenscommissie voert selectiegesprekken met kandidaten
 • De vertrouwenscommissie rond haar werkzaamheden af en doet een voorstel aan de gemeenteraad voor een aanbeveling tot benoeming. De gemeenteraad besluit tot vaststelling van een aanbeveling tot benoeming. Die omvat twee kandidaten, van wie alleen de naam van de nummer 1 na raadsbesluitvorming openbaar mag worden.
 • De kandidaat-burgemeester spreekt met de minister van BZK en wordt daarna benoemd.
 • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente tijdens een openbare raadsvergadering

Wat voor burgemeester wilt u?

In de voorbereiding van de profielschets konden ook alle inwoners van Huizen hun wensen kenbaar maken voor een nieuwe burgemeester. De uitkomsten van die peiling staan in de rapportage mijnburgemeester Huizen

Voor de inwonerpeiling kon gekozen worden op basis van tien stellingen. Bij elke stelling kon aangegeven worden waar de voorkeur naar uitgaat. De inwonersconsultatie werd afgesloten met de open vraag: “Als ik denk aan de burgemeester van Huizen dan denk ik aan iemand die…………”.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de procedure, dan kunt informatie opvragen bij de raadsgriffier van de gemeenteraad van Huizen via het mailadres: j.veenstra@huizen.nl

Vertrouwelijke procedure

Nadat de profielschets door de gemeenteraad is vastgesteld zal de benoemingsprocedure in beslotenheid en vertrouwelijk/geheim verlopen. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 61c van de Gemeentewet. In die periode van de benoemingsprocedure kan vanzelfsprekend geen verdere informatie gegeven worden.